Bạn không thể đăng nhập vào hệ thống?

  • Bạn phải chắc rằng đã nhập đúng tên đăng nhập/email (tendangnhap@congty.com).
  • Mật khẩu phân biệt hoa thường, bạn kiểm tra xem đã tắt phím Capslock chưa.
  • Hoặc tài khoản của bạn tạm thời bị khóa nếu bạn đăng nhập không thành công trong nhiều lần.

Nếu bạn quên mật khẩu, Hãy nhập tên email vào ô bên dưới.

Tên đăng nhập/Email